Pravidla závodu

Pravidla závodu
  
BK12 extrémní ultra trail je náročný sportovní závod, ve kterém mohou startovat osoby starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné doložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou odpovědnost za nezletilého.
 
Každý účastník závodu:
 •  je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí a má požadované znalosti o závodu. 
 
5
 
 • je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání závodu. A to místa startu, cíle a značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratě, jejich funkce nebo za specifické podmínky závodu dané například počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. A že v místech, kde bude muset použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu,  bere na vědomí, že je třeba dodržet pravidla silničního provozu. 
 •  je si vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce BK12 a že není oprávněn požadovat po pořadateli žádné finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. 
 • bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci. 
 •  byl důkladně poučen o průběhu závodu, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích. 
 •  byl seznámen s pravidly závodu a dalšími podmínkami závodu.
 
6
 
 •  souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo zmocněnou osobou audiovizuálně zaznamenány a využity všemi způsoby uvedenými v §12 odstavec 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu a to bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. 
 •  souhlasí, že jeho e-mailová adresa, použita při registraci, bude použita při rozesílání instrukcí a informací k závodu, případně po závodě. Tato e-mailová adresa nebude předána třetí straně. 
 • závodník musí dodržovat základní pravidla o ochraně životního prostředí, která jsou uvedena v §26 zákona 114/92 Sbírky. 
 •  závodník je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi. 
 •  závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play.
 •  pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který nebude v dobrém zdravotním stavu a nebo bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit jeho ohrožení života. 
 •  do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách BK12, kteří mají řádně zaplacené startovné, budou mít na sobě registrovaný ID čip a startovní číslo řádně viditelné na svrchním oděvu nebo batohu.
 •  závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění. 
 
7